Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan privacy. Hieronder vind u hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV), gevestigd aan Beneden Oosterdiep 65, 9641 JB Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Parkmanagement De Veenkoloniën
Beneden Oosterdiep 65
9641 JB Veendam
Telefoon: +31631995740
Mail: mail@pmdv.nl
Website: https://www.pmdv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PMDV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@pmdv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PMDV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– PMDV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– PMDV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– PMDV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
PMDV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PMDV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PMDV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
PMDV deelt uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PMDV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PMDV gebruikt alleen technische en functionele cookies. We gebruiken analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PMDV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@pmdv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PMDV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PMDV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@pmdv.nl

Stappenplan privacywet: wat wordt er voor de AVG van ondernemers verwacht?

Stappenplan privacywet: wat wordt er voor de AVG van ondernemers verwacht?

Met ingang van 25 mei 2018 moeten alle bedrijven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Veel ondernemers hebben nog geen idee wat er van hen verwacht wordt. Toch begint de tijd te dringen. Er moeten namelijk veel stappen gezet worden om aan de nieuwe privacywet  te voldoen.

Ondernemers die niet aan de nieuwe wet voldoen lopen per calamiteit risico op een boete van 4 procent van hun jaar omzet tot een maximum van 20 miljoen Euro.

Woensdagavond wordt er in de openbare bibliotheek in cultureel centrum vanBeresteyn in Veendam een Privacy College gegeven waar uitleg gegeven wordt over de nieuwe wet.

Om een idee te geven van wat er op ondernemers af komt hierbij een beknopt overzicht van de stappen die gezet moeten worden om aan de privacywet te voldoen:

AVG introductie organiseren voor management en medewerkers

 • Leidraad met stappenplan
 • Basispresentatie AVG
 • Checklist AVG

AVG Privacy Impact Scan maken

 • AVG vragenlijst voor privacy impact scan

Communicatieplan opstellen

 • Handreiking communicatieplan

Beleid privacy & informatiebeveiliging vastleggen (art. 5 en 24 AVG)

 • Opzet beleidsplan informatie, beveiliging en privacy

Data Privacy Impact Analyse uitvoeren (DPIA) (art. 35 AVG)

 • Standaard DPIA-vragenlijst inclusief toelichting

Register verwerkingsactiviteiten maken (art. 30 AVG)

 • Excel sjabloon inclusief toelichting

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • Checklist mogelijke maatregelen

Rechten van betrokkenen benoemen (art. 12-20 AVG)

 • Handreiking inrichten procedure rechten van betrokkenen

Datalekken voorkomen en indien er een datalek is geweest meldingsplicht binnen 72 uur (art. 33 en 34 AVG)

 • Handreiking opstellen protocol incidenten en datalekken

Functionaris Gegevensbescherming aanstellen of inhuren (geldt niet voor ieder bedrijf)

 • Richtlijnen voor FG’s door Autoriteit Persoonsgegevens
 • Toelichting Verus over Functionaris Gegevensbescherming

Toestemmingsverklaringen vragen

 • Toestemmingsverklaring verstrekken gegevens aan derden

 

Aanmelden voor Privacy College

Wie meer wil weten over de nieuwe privacywet kan zich nog aanmelden voor de Privacy College die woensdagavond om 19.30 uur in de openbare bibliotheek in vanBeresteyn wordt gegeven. Aanmelden kan via deze site: www.pmdv.nl/privacycollege.

Stappenplan privacywet: wat wordt er voor de AVG van ondernemers verwacht?

Privacy College Veendam & Pekela | Impact nieuwe strenge privacywet (AVG)

Parkmanagement De Veenkolonien heeft samen met Biblionet Groningen en Pprotectum een Privacy College georganiseerd om ondernemers en consumenten te laten zien wat de nieuwe strenge Europese privacywet (AVG) straks voor gevolgen voor hen heeft en waarom de wet is ingevoerd.

Woensdagavond 7 maart geeft privacy manager Rob Platteel van Pprotectum een presentatie in de bibliotheek in Veendam. Toegang gratis voor leden van Parkmanagement De Veenkolonien die zich aangemeld hebben via het aanmeldformulier onder aan dit bericht.

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet in werking. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet heeft grote impact op rechten en plichten van ondernemers en klanten.

Privacy Manager Rob Platteel vertelt over de online risico’s van consumenten en ondernemers en laat zien hoe en waarom we ons online beter moeten beschermen.

Toegang tot de Privacy College is na aanmelding via deze site gratis. Er is plaats voor maximaal 50 bezoekers. Vol is vol.

Bedrijven moeten zich met ingang van 25 mei houden aan de strenge richtlijnen van de AVG. Wie dat niet doet loopt kans op forse boetes van 4 tot 10 procent van de jaaromzet. De leiding is hoofdelijk aansprakelijk.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is belast met de controle op naleving van de AVG. Zij is verplicht om klachten, van bijvoorbeeld consumenten of concurrenten, te onderzoeken en te handhaven. Er worden bij overtreding van de regels geen waarschuwingen gegeven. Er volgen meteen boetes.

Aanmelden voor Privacy College 7 maart 2018