Selecteer een pagina
Nieuwe beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017-2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde

Nieuwe beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017-2020 Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling volgend jaar gezamenlijk nieuwe beleidsregels vastgesteld voor inkoop en aanbestedingen in de periode 2017-2020. Het betreft 9 regels. Uit de richtlijnen blijkt dat de gemeenten de voorkeur geven contracten af te sluiten met lokale ondernemers en dat bedrijven die duurzaam ondernemen met social return extra kans maken aanbestedingen te winnen.

De nieuwe beleidsregels voor de drie gemeenten die volgend jaar samengaan in de nieuwe gemeente Midden Groningen zijn van belang voor ondernemers en instellingen die zaken doen met de gemeente. De regels maken duidelijk wat ondernemers van de gemeente mogen verwachten en wat de gemeente van hen verlangt als er zaken gedaan worden.
De nieuwe beleidsregels zien er als volgt uit:

Artikel 1 Reikwijdte

Deze regels zijn van toepassing op alle inkopen en aanbestedingen.
Artikel 2 Opdrachten onder de Europese drempelwaarden
1. De keuze van de uit te nodigen marktpartijen moet gebaseerd zijn op objectieve en transparante criteria.
2. Er wordt minimaal één geschikte lokale of, bij afwezigheid daarvan, één regionale marktpartij uitgenodigd. Hierbij wordt onder “lokaal” verstaan gevestigd op het grondgebied van één van de drie gemeenten en onder “regionaal” gevestigd op het grondgebied van de 3 noordelijke provincies.

Artikel 3 Inkoopvoorstel

Voor opdrachten met een waarde van meer dan:
a. € 50.000,- voor leveringen en diensten
b. € 100.000,- voor werken
zal vooraf een startformulier worden ingevuld, waarin wordt aangegeven hoe de opdracht in de markt gezet wordt. Dit startformulier wordt door de inkoper ingevuld en ondertekend door een adviseur inkoop en de leidinggevende van de inkoper.

Artikel 4 Duurzaamheid

Bij alle inkopen worden de door het AgentschapNL vastgestelde criteria voor duurzaam inkopen toegepast.

Artikel 5 Social Return

Bij opdrachten vanaf een waarde van € 100.000,- wordt samen met de inkoopadviseur onderzocht en vastgelegd of social return onderdeel uit kan maken van de opdracht en hoe deze in de opdracht wordt verwerkt.

Artikel 6 Inkoopvoorwaarden

1. De gemeenten passen bij de betreffende inkoop in ieder geval toe:
a. Op opdrachten met betrekking tot leveringen en diensten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde van toepassing.
b. Op opdrachten met betrekking tot werken zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorschriften 2012 dan wel de versie die bij het totstandkomen van de overeenkomst de meest recente is.
c. In afwijking van lid 1 onder a, zijn op opdrachten aan architecten en ingenieurs of inkoop van ingenieursadviezen en architecten van toepassing ‘De Nieuwe Regeling 2011’ en de ‘Aanvullende Voorwaarden van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde bij De Nieuwe Regeling 2011’ dan wel de versies die bij het totstandkomen van de overeenkomst de meest recente zijn.

Daarnaast kunnen de gemeenten voor andere inkopen (bijvoorbeeld op het gebied van ICT) uniforme voorwaarden vaststellen. Dergelijke voorwaarden worden door de drie gemeenten vermeld op de website en in dien van toepassing ter hand gesteld bij de aanbestedingsdocumenten.

Artikel 7 Klachten over inkoop en aanbesteden

1. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben een gezamenlijk klachtenmeldpunt ingesteld. Belanghebbenden kunnen klachten over een inkoop- en/of aanbestedingstraject indienen bij het klachtenmeldpunt.

2. Op het indienen van klachten en de afhandeling daarvan is van toepassing de klachtenregeling inkoop en aanbesteden gemeenten Hoogezand –Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 2017.

Artikel 8 Publicatie inkoopplannen

Alle drie gemeenten publiceren hun jaarlijkse inkoopplannen op de gemeentelijke websites.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit inkoopbeleid treedt voor de drie gemeenten in werking op de dag na bekendmaking.