Selecteer een pagina

Parkmanagement De Veenkolonien nodigt alle deelnemers uit voor een grote manifestatie over de ontwikkeling van een gebiedscoöperatie in Oost-Groningen. De manifestatie vindt plaats op donderdag 23 maart in de hallen van het hennepverwerkend bedrijf Hempflax in Oude Pekela. Doelstelling is om bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen in een te laten slaan.

De ontwikkeling van de gebiedscoöperatie is wat PmdV en OOP betreft een vervolg op het succesvolle project De Nieuwe Veenkolonien dat vorig jaar werd gepresenteerd tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland in Martiniplaza.

Dankzij het project De Nieuwe Veenkolonien, waarbij we op een andere manier naar de historie en de toekomst van de regio hebben gekeken, zijn een aantal ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen.

Er zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd en er is een plan uitgewerkt hoe die doelstellingen bereikt kunnen worden.

De ambitieuze doelstellingen zijn:

  • Duizend vragen
  • Duizend banen
  • Een gebiedscoöperatie in Oost-Groningen.

Deelnemers van PmdV kunnen een inhoudelijk belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de plannen. PmdV nodigt hen dan ook van harte uit voor de manifestatie in Pekela waar de plannen gepresenteerd worden.

Onder dit artikel staat hoe u zich kunt aanmelden.

Manifestatie in Oude Pekela

Donderdag 23 maart worden de voorstellen tijdens een groots opgezette manifestatie in de hallen van het hennepverwerkend bedrijf Hempflax in Oude Pekela bekend gemaakt en besproken.

Dan wordt hoogleraar Foorthuis tevens officieel als lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen aan de Hanze Hogeschool Groningen geïnstalleerd.

Gemeentelijke herindeling

De pogingen tussen diverse gemeenten in Oost-Groningen om voortaan gezamenlijk op te trekken willen tot nu toe niet erg vlotten.

Twee voorbeelden daarvan zijn het sneuvelen onlangs van de gemeentelijke herindeling van Pekela, Stadskanaal en Veendam en het Akkoord van Westerlee dat al evenmin door alle gemeenten in genoemd gebied wordt gedragen.

Beide voorbeelden betekenen niet dat iedere vorm van samenwerking in de regio nu geblokkeerd is.

Beurt aan regionale ondernemers

Voorzitter Jakob Zwinderman van OOP, uit Oude Pekela, parkmanager Gert Brouwer van Parkmanagement De Venkolonien en hoogleraar Willem Foorthuis uit Nieuwe Pekela denken dat het nu misschien wel de beurt is aan de regionale ondernemers om het schip, dat in Oost-Groningen regelmatig vastloopt, vlot te trekken.

Alles draait om de drie o’s; ondernemen, onderwijs en overheid.

Gastheer Siep & Co

Gastheer van de dag is de inmiddels bekende Pekelder stichting Siep & Co.

Drs. Willem Foorthuis (60) is geboren en getogen in Nieuwe Pekela. Hij beweegt zich al lange tijd op het snijvlak van onderwijs, ondernemers en overheden, geschakeld met regionale ontwikkeling.

Foorthuis deed op dit gebeid veel onderzoek, was internationaal adviseur en won in dit kader tevens enkele belangrijke prijzen.

Project De Nieuwe Veenkolonien

Vorig jaar presenteerde PmdV samen met OOP het project ‘De Nieuwe Veenkoloniën’.

Tijdens de Promotiedagen Noord Nederland werd op het plein ‘Veendam-Pekela’ – met 25 bedrijven uit beide gemeenten – een forum gehouden met gebiedsregisseur Gerard Kremer, Willem Foorthuis, de wethouders Henk Jan Schmaal (Veendam) en Hennie Hemmes (Pekela).

Het project werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeenten, Rabobank Midden-Groningen, Veendammer Ondernemers Club (VOC), OOP en PmdV.

Toekomstvisie

Centraal onderwerp van het project De Nieuwe Veenkolonien was en is ‘de toekomstvisie voor de Veenkoloniën’.

Na afloop waren alle deelnemers van mening dat het niet bij discussie alleen zou moeten blijven.

Er kwamen ook positieve geluiden van burgemeester Eric van Oosterhout – toen nog gemeente Aa en Hunze, nu gemeente Emmen – en de gemeente Stadskanaal.

Na een tijdje radiostilte nam hoogleraar Foorthuis contact op met zijn oud-klasgenoot Jakob Zwinderman met de volgende opmerking:

,,De stekker moet er weer in. We moeten verder met de gebiedsontwikkeling van Oost-Groningen.”

Hanze Hogeschool Groningen, Parkmanagement De Veenkolonien, OOP en genoemde partners willen samen met het onderwijs en de overheid het gebied Oost-Groningen de komende jaren een flinke boost geven.

Alle ondernemersverenigingen

„Van Dollard tot Klooster en tot ver voorbij Veendam”, zegt Zwinderman. “In het gebied zijn zes ondernemersverenigingen. Die hebben we allemaal aangeschreven.”

In totaal zijn er, inclusief alle agrariërs, meer dan duizend ondernemers in het beoogde werkgebied.

“Die willen we allemaal bereiken. Samen met de Hanze Hogeschool willen we duizend onderzoeksvragen opstellen, die allemaal met behulp van studenten in Oost-Groningen moeten worden beantwoord.”

Duizend nieuwe banen

Uiteindelijk moet het project leiden tot duizend nieuwe banen. Die banen moeten worden ingevuld door bijvoorbeeld startups, innovatiewerkplaatsen en samenwerkende bedrijven die coöperaties gaan vormen.

Zwinderman noemt als voorbeeld de verbouw, de verwerking en de ontwikkeling van nieuwe producten van hennep. Het liefst ziet hij de komende jaren in Oude Pekela één grote hennep verwerkende fabriek, gekoppeld aan een innovatiecentrum die van deze basisstof nieuwe producten ontwikkelt.

Dat centrum zou dan moeten worden geleid door studenten, die in of in de buurt van Pekela gaan wonen.

Faciliterende overheid

De overheid zou het geheel moeten faciliteren. Zwinderman, die in dit kader tevens bedrijven als Avebe en bijvoorbeeld Nedmag op het netvlies heeft, denkt dat Oost-Groningen ook veel meer stageplekken kan en moet gaan aanbieden. ,,Waarom zou een aankomende arts, tandarts, apotheker, fysiotherapeut, laborant of technicus niet in ons gebied praktijkervaring kunnen opdoen.”

Zonne-energie

Foorthuis, Zwinderman en Brouwer willen zich verder richten op energie en dan vooral op zonne-energie.

Ook willen ze met hun plannen bereiken dat jongeren in Oost-Groningen blijven wonen.

,,Reizen naar je werk hoeft geen bezwaar meer te zijn. Onze infra wordt steeds beter. Binnen een half uur zit je in Emmen, Assen, Hoogeveen en Groningen. En ook een plaats als Drachten is redelijk snel te bereiken. In ons gebied zijn de huizen goedkoop en alle voorzieningen zijn aanwezig.”

Het thema voor de manifestatie in de hallen van Siep & Co is; duurzaam en vooral coöperatief gaan ondernemen.

In het geval van Oost Groningen in samenwerking met het onderwijs en overheden.

Er is een uitgebreid programma dat de hele dag in beslag neemt.

Agenda en programma

De opening is om 9.30 uur. Dan volgen vier sprekers.

Na de lunch volgt het middagprogramma waarin een aantal discussiemomenten.

Er worden ruim 250 gasten verwacht die afkomstig zijn uit onderwijs, overheid en ondernemerschap.

Coöperatief Ondernemen in de 21ste eeuw

In de negentiende eeuw waren coöperaties een gangbaar bedrijfsmodel. Op enkele grote coöperaties na verdwenen ze bijna allemaal als gevolg van globalisering.

Nu de roep om duurzaamheid, collectiviteit en herverdeling van verantwoordelijkheden weer harder klinkt, laat lector Willem Foorthuis zien dat de coöperatie de toekomst heeft.

Maar dan wel in een nieuwe vorm, als structurele samenwerking tussen de triple helix partners: ondernemers, onderwijs en overheid.

Samen bouwen ze regionale economische ketens, voor voedsel, energie en water, gezondheid, sociale cohesie, natuurbeheer, biobased economie, start-ups en onderwijs. Op die manier leveren regionale bedrijven een belangrijke bijdrage aan een duurzame, circulaire economie.

Innovatiewerkplaats Krachtig MKB

Het lectoraat verbindt de thema’s coöperatief ondernemerschap en duurzaamheid met het onderwijs en onderzoek.

Ondernemers, studenten, docenten, onderzoekers vinden elkaar op structurele basis in de Innovatiewerkplaats Krachtig MKB. Buiten de school, in de realiteit van de werkvloer en met een regiobreed netwerk. Dit sluit aan bij de regionale innovatiestrategie van SNN, het Samenwerkingsverband Noord Nederland.

Aftrap bouw omvangrijk coöperatienetwerk

Samen met SNN gaan de lector, de ondernemers, de studenten en docenten in de komende maanden een majeur programma voorbereiden om de coöperatieve Innovatiewerkplaats regiobreed uit te rollen.

Het opleiden van toekomstige professionals wordt hierin geschakeld aan het oplossen van problemen en uitdagingen in de beroepspraktijk.

Het werkgebied is de regio Noord-Nederland, met een specifieke focus op Groningen (stad en provincie) en met uitstraling naar Drenthe, een deel van Friesland en het aanpalende Duitse gebied.

Vanuit de regionale insteek van de RIS3 wordt de horizon verbreed naar andere Europese en mondiale regio’s. De installatie van het lectoraat is de aftrap voor het bouwen van deze bovenregionale Innovatiewerkplaats.

De sprekers

Tijdens de manifestatie geven diverse deskundige sprekers hun visie op de toekomst van de Veenkolonien en de rol van overheid, ondernemers en onderwijs.

Key note speaker: professor dr. Tine De Moor

Tine de Moor is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen. Haar onderzoek spitst zich toe op nieuwe collectieven en nieuwe vormen van collectieve acties.

De Moor verbindt menselijk kapitaal met duurzame economische groei, zoals dit bijvoorbeeld zijn neerslag vindt bij de commons, het gemeen- schappelijk beheer van natuurlijke rijkdommen.

Zij kijkt daarbij naar vooral naar nieuwe mogelijkheden van interactie tussen alle spelers in de samenleving.

In juni 2017 is zij vanuit de universiteit tevens organisator en gastvrouw van de tweejaarlijkse internationale conferentie, ‘Practicing the commons’ waaraan zo’n 800 wetenschappers en practitioners uit de hele wereld deelnemen.

De huidige ontwikkeling van Nederlandse coöperaties en andere collectieven vormen een buitengewoon boeiende context voor deze conferentie.

Tijdens dit congres zal wat er momenteel in Nederland gebeurt een belangrijke plaats innemen.

Het lectoraat biedt daarom aan de congresdeelnemers een dagexcursie naar Noord-Nederland aan.

Next Education: mr Jacqueline Gomashie

Jacqueline Gomashie is dean van het Instituut voor Financieel Economisch Management van de Hanzehoge- school Groningen en is binnen het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap verantwoordelijk voor het thema “Krachtig MKB”, aansluitend op de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA).

Next Business: Hans Bergsma

Hans Bergsma is directeur van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Dit is een maatschappelijke onderneming en fungeert als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met de stakeholders in de regio wordt nieuwe kennis en inzicht ontwikkeld en toegepast in de vraagstukken van de regio.

Next Governance: Fred Stol

Fred Stol is wethouder in de gemeente Zuidhorn met de volgende portefeuilles met onder andere de volgende taken en portefeuilles: ruimtelijke ordening, economische zaken, recreatie en toerisme en maatschappelijke vastgoed. Stond aan de wieg van het oprichten van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en andere innova- tieve ontwikkelingen in zijn gemeente.

Gerard Kremer, voorzitter MKB Nederland

Gerard Kremer is voorzitter van MKB Nederland Noord, gebiedsregisseur Oost-Groningen, initiatiefnemer van NL Investeert en voormalig eigenaar van kampeerzaak De Vrijbuiter. Hij zet zich met hart, ziel, verstand en creativiteit in om het klimaat voor de noordelijke mkb’ers te verbeteren.

Dagvoorzitter Marcel Nieuwenweg

Marcel Nieuwenweg is anchorman van Noord Vandaag, het nieuwsprogramma van RTV Noord en docent communicatieve vaardigheden. Met zijn brede kennis over de regio en zijn veelzijdige ervaring als dagvoorzitter is hij de ideale stalmeester voor deze regiobrede conferentie.

Aanmelden deelnemers PmdV

Deelnemers van Parkmanagement de Veenkolonien die naar de manifestatie willen kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar mail@pmdv.nl. Vermeld uw naam, functie, bedrijf en met hoeveel mensen u wilt komen.

Hoogleraar Willem Foorthuis